DSpace
CMI

BORA CMI >
Chr. Michelsen Institute >
CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10202/274

Title: Profitt eller moral? Ein diskusjon om næringslivsinteresser og menneskerettar
Authors: Skaar, Elin
Keywords: Menneskerettigheter
Næringsliv
Handel
Økonomiske sanksjoner
Norge
Issue Date: 1998
Publisher: Chr. Michelsen Institute
Series/Report no.: CMI Working paper
WP 1998: 2
Abstract: Koplinga mellom menneskerettar og næringslivsinteresser har for alvor vorten satt på dagsorden dei siste par åra. I stadig sterkare grad vert det stilt krav til bedriftane om at dei ikkje kan forhalda seg passivt til brot på menneskerettane i land dei investerar i. Men korleis veg ein profitt og moral opp mot einannan? Med utgangspunkt i ein analytisk modell for samsvaret mellom aktørar og sanksjonar gjev dette arbeidsnotatet eit oversyn over ulike reaksjonsmønster i samband med grove brot på menneskerettane. Kva er mest effektivt? Dialog og samhandel eller økonomiske sanksjonar? Norske styresmakter sine reaksjonar på grove brot på menneskerettane vert drøfta, og forfattaren tek til slutt opp nokre av dei verdivala internasjonalt engasjerte norske bedrifter står ovanfor. Dette notatet vart skreve som eit paper til konferansen "Handel og menneskerettar" , halde på Chr. Michelsens Institutt hausten 1996.
URI: http://hdl.handle.net/10202/274
ISSN: 0804-3639
Appears in Collections:CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
WP1998.2 Elin-07192007_2.pdf1634KbAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Feedback Chr. Michelsens Institutt
Fantoftveien 38, 5072 Bergen
E-post: bora@cmi.no