DSpace
CMI

BORA CMI >
Chr. Michelsen Institute >
CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10202/266

Title: Effekter i mottakerlandene av norske petroleumsinvesteringer med hovedvekt på Angola
Authors: Nordås, Hildegunn Kyvik
Tvedten, Inge
Wiig, Arne
Keywords: Petroleumsinvesteringer
Angola
Issue Date: 1999
Publisher: Chr. Michelsen Institute
Series/Report no.: CMI Report
R 1999: 2
Abstract: Denne rapporten ser på hvordan norske petroleumsinvesteringer kan bidra til industriutvikling og en jevnere inntektsfordeling i mottakerlandet. Videre ser vi på i hvilken grad norske petroleumsinvesteringer kan være en positiv faktor når det gjelder sosial utvikling, menneskerettigheter, helse, miljø og sikkerhet. Studien konsentrerer seg om norske investeringer i Angola. Offshore petroleumsvirksomhet er kapitalintensiv og teknologisk krevende. Derfor blir den lett en enklave i land der det ikke finnes en godt utviklet industribase og kvalifisert arbeidskraft. Petroleumsinntektene utgjør en svært høy andel av eksportinntektene og offentlig sektors inntekter samtidig som sektoren skaper relativt få lokale arbeidsplasser. Petroleumsinntektene blir dermed i utgangspunktet konsentrert på få hender. Petroleumssektoren har derfor lett for å føre til høy inntektsvekst i utbyggingsperioden, men lite utvikling. Dette kan motvirkes ved at det blir ført en bevisst utjevningspolitikk og ved at makroøkonomiske virkemidler blir tatt i bruk som hindrer overoppheting i økonomien og som skaper rom for utvikling i privat sektor i fastlandsøkonomien. Dette er vanskelig generelt, og få oljeeksporterende utviklingsland har lykkes med det. I Angola er det knapt mulig under de rådende forhold med borgerkrig og fravær av fungerende institusjoner. Rapporten understreker at oljeselskapene kan bidra med kunnskapsoverføring til lokalt ansatte og det lokale statsoljeselskapet. Dessuten kan og bør de bidra til at Angolas ressurser blir utvunnet på en mest mulig effektiv og miljøvennlig måte. Landets sosiale og økonomiske utvikling er imidlertid lokale myndigheters ansvar. Norske myndigheter kan eventuelt bidra med teknisk og økonomisk bistand, men det blir understreket at det bør være en klar rollefordeling mellom myndighetene og oljeselskapene.
URI: http://hdl.handle.net/10202/266
ISBN: 82-90584-42-3
ISSN: 0805-505X
Appears in Collections:CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
R1999. 2 Hildegunn m.b.a Arne-07182007_1.pdf3341KbAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Feedback Chr. Michelsens Institutt
Fantoftveien 38, 5072 Bergen
E-post: bora@cmi.no